Prapaipun Wonglar
ประไพพรรณ์ วงศ์หล้า
Prapaipun Wonglar

ชื่อ >> ประไพพรรณ์ วงศ์หล้า
เกิด >> อังคารที่ 24 เมษายน 2494
อายุ >>61 ปี
สูง >> 158 ซม.
หนัก >> 50 กก.

การศึกษา
ม.ศ.3 >> โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ม.ศ. 5 >> โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กศ.บ. >> วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน(Eng-Soc)

การรับราชการ
พ.ศ.2517 >> โรงเรียนวัดราชโอรส กทม.
พ.ศ.2519 >>โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

ปัจจุบัน
ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ

กลับหน้าหลัก