อันน้ำใจของเรากล้าแกร่งเกินใคร รำลึกในหทัยของเราทุกคน โลหิตเรามีสี "เทา-ทอง" เข้มข้น กล้าผจญให้ผ่านพันภัยมาพาน
 
บัญชีรายรับ-รายจ่าย "กองทุน IT เพื่อเห่าไฟ"
 
 
วัน/เดือน/ปี
 
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
ยอดคงเหลือ
12/05/08
  เรืองฤทธิ์ วงศ์หล้า ประเดิมเงินกองทุน
1,000
-
1,000
13/05/08
  รศ.นรินทร์ บุญชู สมทบ
2,000
-
3,000
14/05/08
  พ.ต.อุดร วงษ์ใหญ่ สมทบ
2,000
-
5,000
15/05/08
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ปี 2551
-
1,530
3,470
17/05/08
  สมปอง สุดศรีวงศ์ ติ้วสิขเรศ สมทบ
2,000
-
5,470
24/05/08
  รศ.ประวัติ พื้นผาสุข สมทบ
2,000
-
7,470
28/05/08
  อนุสิทธิ์ สุขม่วง สมทบ
2,000
-
9,470
23/06/08
  ผศ.สมชาย แสงจิตต์พันธุ์ สมทบ
1,000
-
10,470
25/06/08
  ดอกเบี้ย 2008/1
5.79
-
10,475.79
18/10/08
  นิภาพร ใจจิตร
2,000
-
12,475.79
18/10/08
  ดารณี ขาวโต
1,000
-
13,475.79
18/10/08
  รศ.กมลทิพย์ กสิภาร์
1,000
-
14,475.79
18/10/08
  ปราโมทย์ อินสุข
1,000
-
15,475.79
18/10/08
  วิมลรัตน์ กิจนิตย์ชีว์
1,000
-
16,475.79
18/10/08
  ดร.สมสรวง พฤติกุล
  500
-
16,975.79
18/10/08
  พรพจน์ อุ้ยกูล
  500
-
17,475.79
1/11/08
  ประเสริฐ มีอุสาห์
  2,000
-
19,475.79
1/11/08
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2552
-
1,580
17,895.79
25/12/08
  ดอกเบี้ย 2008/2
27.56
-
17,923.35
13/01/09
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ม.ค.- ก.ย. 2552)
-
1,530
16,393.35
25/06/09
  ดอกเบี้ย 2009/1
10.33
-
16,403.68
13/09/09
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ต.ค.52 - พ.ค. 53)
-
1,530
14,873.68
10/11/09
  วิไลวรรณ แสนพาน
1,000
-
15,873.68
18/11/09
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2553
-
1,580
14,293.68
25/12/09
  ดอกเบี้ย 2009/2
14.76
-
10,308.44
05/01/10
  จ่ายค่าหมึก Printer สำหรับพิมพ์เอกสาร-ทำเนียบ-จ่าหน้าที่อยู่
-
1,215
13,093.44
12/05/10
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( มิ.ย. 53 - ม.ค. 54)
-
1,530
11,563.44
25/06/10
  ดอกเบี้ย 2010/1
25.07
-
11,588.51
08/11/10
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2554
-
1,570
10,018.51
25/12/10
  ดอกเบี้ย 2010/2
25.28
-
10,043.79
07/01/11
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ม.ค. 54 - ก.ย. 54)
-
1,530
8,513.79
19/01/11
  เงินสมทบจากการจัดงานสังสรรค์ที่สงขลา (ตุลาคม 2553)
10,000
18,513.79
27/01/11
  รศ.ประวัติ พื้นผาสุข
2,000
-
20,513.79
11/02/11
  ค่าจัดทำและค่าจัดส่ง CD ให้สมาชิกเห่าไฟ
-
6,000
14,513.79
08/09/11
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ก.ย. 54 - พ.ค. 55)
-
1,530
12,983.79
08/11/11
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2555
-
1,571
11,412.79
10/05/12
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( พ.ค. 55 - ม.ค.56)
-
1,530
9882.79
02/11/12
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2556
-
1,580
8,302.79
14/01/13
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ม.ค. 56 - ก.ย.56)
-
1,530
6772.79
22/02/13
  เงินสมทบจากกองกลางเห่าไฟ(งานสังสรรค์อุดรธานี)
5,000
-
11,772.79
11/09/13
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ก.ย. 56 - พ.ค.57)
-
1,530
10,242.79
04/11/13
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2557
-
1,580
8,662.79
20/02/14
  กนกกร ฤทธิกุล
1,000
-
9,662.79
20/02/14
  วาสนา ถาวร
1,000
-
10,662.79
08/05/14
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( พ.ค. 57 - ม.ค.58)
-
1,530
9,132.79
09/11/14
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2558
-
1,541
7,591.79
08/01/15
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ม.ค. 58 - ก.ย.58)
-
1,530
6,061.79
08/01/15
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( ก.ย. 58 - พ.ค.59)
-
1,530
4,531.79
10/11/15
  จ่ายค่าจด Domain Name และค่าเช่าเนื้อที่เว็บไซต์ ปี 2559
-
1,550
2,981.79
08/01/15
  จ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard แบบ VIP ( พ.ค. 59 - ม.ค.60)
-
1,530
1,451.79

หมายเหตุ: เงินกองทุนนี้จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างเราชาว "เห่าไฟ" เช่น การเช่าเนื้อที่สำหรับ Web Site หรือ Web Board ,
การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานสังสรรค์ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะ Update ข้อมูลทุกครั้งที่มี รายรับ-รายจ่าย

     สำหรับเพื่อนที่ต้องการจะสมทบเงินกองทุนนี้ เชิญโอนเงินตามบัญชีดังนี้ ครับ:
          บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต
          ชื่อบัญชี นายเรืองฤทธิ์ วงศ์หล้า
          เลขที่บัญชี 817-217483-0


รูปสลิปใบโอนเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก Webboard ,Website และเอกสารประชาสัมพันธ์
Webside: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....
Webboard: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....

กลับสู่หน้าหลัก